باسمه تعالی

شرکت نیک اندیش به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی خود از آقایان واجد شرایط در رشته مشروحه ذیل با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی  ثبت نام بعمل می آورد.

1-آقا حداکثرسن35سال

2-حداقل مدرک تحصیلی دیپلم بامعدل حداقل14 (ترجیحا دیپلم جوشکاری)

3-وضعیت جسمانی سالم

4-حداقل سابقه فعالیت در زمینه جوشکاری و برشکاری به مدت 5سال

5-توانایی جوشکاری با روش های  جوشکاری با الکترود دستی پوشش‌دار (جوش برق) و جوشکاری قوسی با گاز محافظ (جوش آرگون وCO2)

6-توانایی کار با دستگاه های برش و سنگ زنی

7-توانایی خواندن نقشه و کار با ابزارهای اندازه گیری مانند متر،کولیس، میکرومترو...

8-توانایی انجام کارگروهی

9- توانایی حضوردرمحل کار و سایرمحل های اعلامی طبق ساعات معین شده از سوی شرکت و مدیرتولید

10-توانایی حضور در محل کاردرایام تعطیلات و...

 

نکته مهم  : مشخصات داوطلبین در بانک اطلاعاتی نیروی انسانی شرکت نگهداری می گردد  تا در صورت  نیاز  از واجدین  شرایط پس از انجام فرآیندهای لازم دعوت بعمل آید.


 

از آنجایی که عدم آگاهی از شرایط ثبت نام و یا مدارک مورد نیاز ممکن است مانع از تکمیل ثبت نام شود، لطفا تایید فرمایید که مطالب بالا را با دقت مطالعه نموده و آماده شروع ثبت نام هستید.